Kurumsal Yönetim Komitesi

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

 

1. Amaç ve Kapsam:

Bu düzenleme, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde oluşturulan “Kurumsal Yönetim Komitesi”nin görevlerini ve çalışma esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

 

2. Komitenin Yapısı:

Kurumsal Yönetim Komitesi, doğrudan Yönetim Kurulu'na bağlı olarak faaliyette bulunur. Komitenin oluşturulmasında, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Bu kapsamda; Komite, biri komite başkanı olmak üzere asgari iki üyeden oluşur. Komite Başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyenin olması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur.

İhtiyaç duyulması halinde, yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişilere Komite'de görev verilebilir.

Komite başkanı ve üyeler, genel kurul toplantısından sonra Yönetim Kurulu tarafından tekrar belirlenir.

 

3. Komitenin Görevleri:

Kurumsal Yönetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan görev ve sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla kurulmuştur.

Bu kapsamda, Kurumsal Yönetim Komitesinin temel görevi;

Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek,

Kurumsal Yönetim İlkelerine tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek ve Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak,

Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetmek ve Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin kurulmasını sağlamaktır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, temel görevlerinin yanı sıra Aday Gösterme Komitesi görevlerini de yerine getirir.

Bu çerçevede görevleri;

Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konusunda çalışmalar yapmak,

Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmaktır.

Komite yaptığı çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar, çalışmalar hakkında bilgi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar.

 

4. Çalışma Esasları:

Komite, toplantı esasıyla çalışır.

Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları'nda değişiklik yapılması Yönetim Kurulu'nun onayıyla mümkündür.

 

5. Yürürlük:

İşbu kurumsal yönetim komite çalışma esasları Yönetim Kurulu'nun 15.08.2012 tarih ve 109 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

Bu yönetmeliğin;

10.04.2013 tarih ve 2013/24 sayılı YKK doğrultusunda; 3. Komitenin Görevleri maddesi revize edilerek değiştirilmiştir.

 

Komite Başkanı

Mehmet Emin ÖZCAN - Bağımsız Üye

 

Komite Üyesi

Dursun Ali KILICLI - Yönetim Kurulu Üyesi

 

Komite Üyesi

Uğur GÜNEY - Yatırımcı İlişkileri & Kurumsal İletişim Müdürü